Benvido á Páxina da Mancomunidade de Concellos do Morrazo

Perfil do Contratante


Advírtese aos interesados, que os textos dos pregos de cláusulas administrativas particulais e prescripcións técnicas, así como os datos dos anuncios publicados que se ofrecen nestas páxinas, están destinados ao seu uso como instrumento exclusivamente informativo e por tanto carecen de validez xurídica.

A única documentación válida para poder licitar a estes procedementos de contratación, atópase publicadada no BOP de Pontevedra no que respecta ó seu anuncio e nos textos suscritos polo Órgano de Contratación que se entregan na Oficina de Información Municipal en canto as suas condicións técnicas e administrativas.

A Xunta Local da Mancomunidade de Concellos do Morrazo con data 5 de outubro de 2009 aproba o espediente de Contratación do servizo de prerrecollida, recollida, transporte e tratamento de R.S.U.

Data de publicación web: 13/10/2009

Documentación

PDF Anuncio
PDF Prego condicións administrativas
(A apertura de proposicións presentadas terá lugar as 17:00h do día
23/11/2009 en lugar de ás 10:00h como estaba previsto)

PDF Prego condicións técnicas
PDF Plano Implantación Xeral
PDF Plano de rutas
PDF Informe Técnico de Valoración da oferta presentada pola empresa GSC (12/01/10)
PDF Adxudicación provisional (12/03/10)
PDF Adxudicación definitiva (19/04/10)